Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 13 2019

10:48
4695 7abd 500
Reposted fromkniepuder kniepuder viadisheveled disheveled
girlsnightout
10:48
9091 e743 500
girlsnightout
10:48
girlsnightout
10:47

Nie wierzę w brak czasu. Zawsze jest czas na ten krótki błysk, na ten znak: jesteś dla mnie ważna.

- Agnieszka Osiecka – Rozmowy w tańcu

Reposted fromUndomiel Undomiel vialeimakid leimakid
10:46
5561 f5d4 500
Reposted fromsexinthe sexinthe viadisheveled disheveled
girlsnightout
10:46
0423 df9e 500
by scdsp
Reposted fromfapchlupfap fapchlupfap viadisheveled disheveled

December 06 2019

girlsnightout
12:51
2459 d401 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viafindmehideme findmehideme
girlsnightout
12:51
girlsnightout
12:51
Reposted fromshakeme shakeme viafindmehideme findmehideme
girlsnightout
12:51
2485 531f 500
Reposted fromcalifornia-love california-love vialeimakid leimakid
girlsnightout
12:50
girlsnightout
12:49
2337 ca50 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viadisheveled disheveled
girlsnightout
12:46
2886 8d37
Does it get easier?
girlsnightout
12:45
2045 9399 500
Reposted fromteijakool teijakool vialeimakid leimakid
girlsnightout
12:45
girlsnightout
12:45
6507 04f9 500
Reposted frometernaljourney eternaljourney vialeimakid leimakid
girlsnightout
12:44
4709 cf78 500
Stanisław Barańczak
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf vialeimakid leimakid
girlsnightout
12:43
girlsnightout
12:42

Jest pewna życiowa prawda, którą poznałem korzystając z psychoterapii, zaś milionom Czechów podpowiada ją od stu lat ich własna literatura - "Jeśli czegoś nie da się ukryć, naucz się o tym mówić".

— Mariusz Szczygieł
girlsnightout
12:42
W kochaniu, gdy szczerości brak, czy warto ciągnąć bal?
— Agnieszka Osiecka - "Gdzie kochają nas"
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl