Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 05 2017

girlsnightout
02:50
1195 0756
girlsnightout
02:48
Reposted fromtwice twice vialifeless lifeless
girlsnightout
02:48
Reposted fromgruetze gruetze vialifeless lifeless
girlsnightout
02:48
Reposted fromworst-case worst-case vialifeless lifeless
girlsnightout
02:48
02:46
girlsnightout
02:43
0147 7864
Reposted frompesy pesy vialeimakid leimakid
girlsnightout
02:43
9429 d65c 500
Reposted fromduvet duvet viafindmehideme findmehideme
girlsnightout
02:43
3792 ff4a
Reposted fromfatique fatique viafindmehideme findmehideme
girlsnightout
02:43
9299 2674 500
Reposted frommindtrap mindtrap vialeimakid leimakid
girlsnightout
02:42
7579 4b69 500
girlsnightout
02:42
3719 fe1c 500
Reposted frompierdolony pierdolony vialeimakid leimakid
02:42

July 25 2017

03:16
0704 ba2a
Reposted frommelanchujnia melanchujnia vialifeless lifeless
girlsnightout
03:15
1195 0756
girlsnightout
03:14
Miłość zaczyna się wtedy, kiedy oprócz tych wszystkich cudownych, przepięknych rzeczy nagle patrzymy na kogoś i widzimy: tutaj nędza, tam nędza, tam jakaś słabość, tutaj jakiś egoizm, tu coś totalnie nie gra, tam w ogóle jest coś, z czym nie wiem jak żyć. I w momencie kiedy w nas powstaje taka decyzja, że kocham tę osobę z tymi słabościami i będę z tymi jej słabościami szedł przez życie, i będę jej próbował w tych słabościach pomóc, dopiero tutaj zaczyna się miłość.
— Adam Szustak
Reposted fromnilnovisubsole nilnovisubsole vialifeless lifeless
03:09

July 18 2017

15:48
3330 3683
Reposted fromhelpmeimhungry helpmeimhungry vialeimakid leimakid
girlsnightout
15:47
3424 6302 500
Reposted fromparkaboy parkaboy vialeimakid leimakid
girlsnightout
15:46
9881 8a54 500
Reposted fromswissfondue swissfondue viafindmehideme findmehideme
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl