Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 24 2017

girlsnightout
20:20
7650 b37e 500
Reposted fromAmaya-chan Amaya-chan viafindmehideme findmehideme
girlsnightout
20:16
3595 116f 500
Reposted fromYuei Yuei viababoo baboo
girlsnightout
20:15
9242 bdb4
Reposted fromdontbemad dontbemad vialeimakid leimakid
girlsnightout
20:15
9426 e319
Reposted fromdontbemad dontbemad vialeimakid leimakid
girlsnightout
20:14
6263 fbe9
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes vialeimakid leimakid
20:13
5250 e9af 500
Reposted fromidiod idiod viababoo baboo
girlsnightout
20:13
Tak, możesz być wszystkim dla mnie. Wierzę w ciebie i wierzyłam od pierwszej chwili naszego poznania. Możesz wszystko zmienić, wszystko ze mnie zrobić, co zechcesz. Tylko chciej tego i kochaj mnie bardzo. Mnie trzeba strasznie, bez pamięci kochać i trzymać z całej siły. Inaczej nie ma mnie. Ginę czasem nawet sama dla siebie. Sama siebie nie znam w takich chwilach.
— Stanisław Ignacy Witkiewicz
Reposted fromlittlefool littlefool vialeimakid leimakid

May 19 2017

19:29
1880 7a48 500

pixieorsomething:

same goes for your whole life tbh

Reposted fromcupKaek cupKaek viababoo baboo
girlsnightout
19:29
9242 4b54
Reposted fromheroes heroes viababoo baboo
19:28
4104 b10a 500

thefingerfuckingfemalefury:

WE DO NOT DESERVE DOGS

May 09 2017

girlsnightout
15:36
girlsnightout
15:36
girlsnightout
15:35
4011 d5e2
Reposted fromkingavonschabert kingavonschabert viababoo baboo
15:35
5122 9c34
Reposted fromAmericanlover Americanlover viababoo baboo
15:35
15:24
8566 367f 500

crss-a:

waffle butt

April 26 2017

20:56
20:50
girlsnightout
20:47
9148 db31
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialeimakid leimakid
girlsnightout
20:47
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl