Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 21 2017

13:21
5864 f6c4 500
girlsnightout
13:17
9001 a5e7
Reposted fromoll oll viaplusgoniminus plusgoniminus
girlsnightout
13:16
5809 1262 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialeimakid leimakid
girlsnightout
13:16
1068 aed2
girlsnightout
13:15
7989 8d00 500
Reposted fromcoolenough coolenough viaplusgoniminus plusgoniminus
13:14
6033 0efa 500
girlsnightout
13:12
5848 97e6
Reposted fromnyaako nyaako viaplusgoniminus plusgoniminus
girlsnightout
13:12
4674 fc83 500
Reposted fromverronique verronique viafindmehideme findmehideme
13:11
1538 22c2 500
Reposted fromkefka kefka viafindmehideme findmehideme

February 23 2017

01:11
5335 d7a9 500
Reposted fromLittleJack LittleJack vialeimakid leimakid
girlsnightout
01:11

Closer (2004)
Reposted frompanimruk panimruk vialeimakid leimakid
girlsnightout
01:11

Courtyard in Oaxaca, Mexico. Taken by Rachel Smith.

Reposted fromweightless weightless viaplusgoniminus plusgoniminus
girlsnightout
01:10
4767 959e
girlsnightout
01:10
7187 68c0
01:10
1512 09cd
Reposted fromfineporn fineporn viadivide divide
girlsnightout
00:58
Nie można tak ciągle liczyć na kogoś, że ten ktoś za ciebie zrobi wszystko, że weźmie za rączkę, poprowadzi na gotowe. Ty sam musisz w siebie uwierzyć, sam próbować, nie oglądać się ciągle na innych. A że trzeba czasami zacisnąć zęby, no, takie już jest życie. Samo nic nie przychodzi, wszystko trzeba zdobywać.
— Marek Hłasko – Wybór opowiadań
girlsnightout
00:57
00:56
girlsnightout
00:54
and you are home
Reposted fromforeveryoung foreveryoung viaLadyGodiva LadyGodiva
girlsnightout
00:54
2837 cf47
Reposted fromsugarvenom sugarvenom viaplusgoniminus plusgoniminus
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl